Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /home/onvpv/public_html/includes/menu.inc).

Concurs pentru ocuparea postului de execuție de Consilier IA

 • Posted on: 31 January 2019
 • Author: onvpv

Concurs pentru ocuparea postului de execuție de Consilier IA​

 

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole anunță:

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului,  nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Consilier IA din cadrul Biroului Financiar Contabilitate Administrativ - Compartimentul Administrativ, Resurse Umane, Achiziţii Publice pe perioadă nedeterminată.

Concursul va consta într-o probă scrisă ( 26 februarie 2019, ora 10:00) și un interviu (în data de 1 martie 2019, ora 10:00)

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 4 februarie - 15 februarie 2019, între orele 8:30 -16:30.

Informații suplimentare se pot obține la sediul O.N.V.P.V. din București, Șos. Iancului, nr. 49, Compartimentul Relații cu Publicul, Registratură, pe pagina de internet www.onvpv.ro sau la telefon 0212505097.

 • Condiţii generale
 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 • Condiţii specifice
 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea: ştiinţe economice;
 • Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
 • Cursuri sau alte studii de specialitate în domeniul achiziţiilor publice constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea perfectă a limbii române şi la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză);
 • Cunoştinţe utilizare şi operare PC (Microsoft Office, Internet, e-mail, etc.);

 

      Bibliografie

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, republicată;
 • Legea nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificărle şi completările ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar cu modificărle şi completările ulterioare.

Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice, în care se va preciza postul pentru care urmează să dea concurs candidatul;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae; 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clarnumărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la literele b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Fisa postului  PDF: