Autenticitate și origine, distinctivitate prin marcarea calitățiii vinurilor - Însemnul de certificare hologramă 2019

  • Posted on: 9 July 2019
  • Author: mirela.rosu

Evoluția vinurilor românești de calitate obținute de viticultorii români în ultimii ani reflectă o traiectorie ambițioasă, ca rezultat al eforturilor instituțiilor publice responsabile cu aplicarea politicilor sectoriale depuse împreună cu producătorii vitivinicoli autohtoni, al măsurilor legislative aplicate cu succes în sector dar și a expertizei producătorilor de a valorifica specificul viticol național în obținerea unor vinuri care să fie din ce în ce mai competitive,să capteze interesul și să influențeze comportamentul consumatorului,să obțină recunoaștere în afara granițelor țării în competiții de profil renumite, să sporească notorietatea tradiției pe care o are România ca țară poziționată într-un clasament al producerii vinurilor de calitate din Europa.
 

  • Cum poate fi identificat un vin autentic, cu o origine precisă ? Este vinul de calitate cea mai potrivită opțiune de consum a unui consumator informat ?
     

Producerea vinurilor cu DOC/IG/Varietale –  Atestare, autenticitate și origine, distinctivitate prin marcarea calitățiii vinurilor

Oficiul Național al Viei si Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), în calitatea sa de autoritate competentă cu responsabilități stabilite prin legislația din sectorul vitivinicol, este institutia publică națională care are atributul gestionării denumirilor de origine controlată, al indicațiilor geografice și mențiunilor tradiționale pentru vinuri, fiind cea care asigură punerea în aplicare a măsurilor legislative specifice sectorului vitivinicol pe direcția obținerii și comercializării vinurilor de calitate care utilizează denumirile de origine și indicațiile geografice protejate și recunoscute în Uniune.

 O.N.V.P.V. implementează politicile sectoriale din domeniul producerii vinurilor care intră sub incidența schemelor de calitate europene recunoscute (DOP, IGP), protecția acordată denumirilor de origine și indicațiilor geografice fiind un instrument facil pentru toti producătorii de a-și intensifica și consolida eforturile în sensul obținerii vinurilor cu standarde calitative, autentice, cu trăsături care valorifică pe deplin potențialul climatic național dar și amprenta umană implicată în procesul de producție.

 Asigurarea unui control riguros și eficient al producerii vinurilor de calitate care sunt destinate comercializării se realizează de către O.N.V.P.V. printr-o serie de activități clar stabilite de legislație, fiind vorba în special despre un control tehnic de specialitate al producerii vinurilor cu DOC/IG/Varietale care sunt comercializate către consumator, acestea fiind puse pe piață numai dacă sunt însoțite de un marcaj tipic specific sub forma unei holograme securizate și personalizate, denumit însemn de certificare a originii și autenticității vinurilor DOC/IG/Varietale (foto).

 Cu experiență în implementarea acestui sistem de individualizare a gamei vinurilor de calitate, O.N.V.P.V. își propune să dezvolte sistemul de marcare al buteliilor care conțin vinuri de calitate destinate comercializării, aplicând o serie de principii de la care s-a pornit odată cu conceperea acestui tip de marcaj, ca un instrument care: creează vizibilitate produsului controlat plasat în piață, marchează un produs calitativ cu însușiri deosebite de natură să îl particularizeze între altele asemenea, valorifică o autenticitate și dă consumatorului o informație certă și clară despre originea vinului ales de el pentru consum legând această origine precisă de calitățile sale deosebite, ca o cauzalitate a acestor doi factori esențiali, din interferența lor consumatorul având avantajul unui produs de calitate pe care poate să îl consume pe termen lung și în siguranță.

 Însemnul de certificare are și componentă de protejare a producătorilor vitivinicoli care se supun actului de control al autorității realizat asupra vinurilor produse de aceștia, de identificare mai ușoară a acestora în piață ca furnizori de vinuri controlate, cu o unicitate certă și garantată, produse distincte din punctul de vedere al calităților aparte, fiind obținute prin valorificarea unor resurse specifice ale ariei de producție cu tipicitatea proprie, capabile să obțină recunoaștere oricând și să o consolideze în timp ca o continuare a tradiției obținerii lor.

 

    

  • Cum poate fi recunoscut un vin cu calități deosebite, controlat și cu o origine cunoscută ? Are vinul de calitate identitate și distinctivitate ? 

 

Marcarea vinurilor cu Însemnul de certificare - o garanție a originii și autenticității vinului, identitate într-o piață de produse similare

 • O.N.V.P.V. atestă dreptul de utilizare al  numelui unei denumiri de origine controlate sau al unei indicații geografice protejate precum și a numelui soiului de vinificație (vin varietal), prin acordarea unui document oficial prevăzut de legislație și denumit certificat de atestare al dreptului de comercializare, tuturor acelor producători de vinuri DOC/IG/Varietale care respectă legislația pentru aceste categorii de produse, aceștia fiind îndreptățiți să utilizeze marcajul de tip hologramă pentru loturile de vinuri care au acest drept recunoscut oficial de autoritatea statului ca o consecință a unui control tehnic efectuat pe tot parcursul etapelor de producție a vinurilor.

                      

Marcajul tip hologramă implementat în 2019 de O.N.V.P.V. este rezultatul unei experiențe continue și al unor eforturi de valorificare optime a capacității acestuia de a oferi o gamă mai largă de informații relevante despre vinurile astfel marcate și despre producătorii acestora dar și detalii care pot orienta consumul în sensul creșterii acestui segment de calitate, despre locațiile/cramele unde vinurile sunt obținute, tehnicile de producție ori de cultivare utilizate, specificul terroir-ului, soiurile de struguri utilizate la obținerea vinurilor cu specificul fiecaruia, nume și renume consolidate de-a lungul timpului care au devenit simboluri ale vizibilității anumitori sortimente de vinuri în piață și pentru consumator, etc.
 

 Actualul sistem de marcare (însemn de certificare) are în componența sa elemente de securizare care fac imposibilă reproducerea acestuia, oferă aplicabilitate sporită pe diferite tipuri de suprafețe pe care se aplică, are rezistență termică, mecanică și chimică sporită, capacitate de autodistrugere ireversibilă la încercarea de dezlipire a acestuia de pe suprafețele aplicate.
 

 Însemnele de certificare a originii și autenticității sunt aplicate de producătorii de vinuri pe buteliile cu vinuri destinate atât consumului intern cât și extern doar după ce autoritatea națională responsabilă (O.N.V.P.V.)  constată că urmare a controlului tehnic specializat pe filiera obținerii vinurilor, acestea sunt îndreptățite să utilizeze numele denumirilor și indicațiilor protejate, ori al soiului de struguri de vinificație, fiind obținute numai cu respectarea condițiilor specifice pentru aceste categorii, având acele caracteristici de compoziție și senzoriale care le diferențiază de alte produse similare. 

 Insemnul de certificare a originii și autenticității este și o garanție oferită consumatorului pentru un produs cu o origine cunoscută și precisă, care are calităţi aparte datorate în principal arealului geografic de cultură cu o serie de factori naturali şi umani tipici își pun amprenta asupra caracteristicilor vinului, stabilindu-se și o legătură de cauzalitate între aria geografică de obținere și trăsăturile vinului, care se adaugă și certitudinii oferite prin actul de control al unei autorităţi publice aplicat produsului înainte ca acesta să fie plasat pe piață.

Versiunea actuală a însemnului de certificare (hologramă autoadezivă cu formă specială de dreptunghi prelungită cu o porțiune dreptunghiulară) are suficiente elementele de securizare încorporate, prezentând o bună funcționalitate prin:

♦ o serie unică (combinație de litere-cifre) pentru o evidență alocată, completată cu un cod de bare unic QR (2D) scanabil cu ajutorul unui smartphone și care oferă informații relevante despre vinul astfel marcat.
♦ numele autorității publice responsabile O.N.V.P.V. și sigla instituției.
♦ textul certifică originea și autenticitatea  precum și elementul național de identificare RO.
♦ alte elemente de securizare incluse .

 
Scanarea codului QR (2D) încorporat în însemnul de certificare oferă numeroase informații despre vinul aflat în sticlă și direcționează consumatorul către pagini definite de către producătorii de vinuri care sunt integrate într-o platformă electronică, cu detalii ale cramei producătoare și ale producătorului care a elaborat vinul, detalii ale terenului, vinificației, condiționării și păstrării vinurilor, sortimentelor de soiuri, brandurilor consacrate prin tradiție, identificarea locației de producție în modul Google Maps, etc.

 

 Introducerea sistemului de marcare prin însemnul de certificare ca marcaj securizat și personalizat pentru buteliile/recipienţii ce conţin vinurile DOC/IG/varietale are ca scop creșterea ponderii vinurilor de calitate în preferințele de consum și identificarea eficientă a acestor vinuri în piață și ca o consecință a protecției pe care o au denumirile de origine și indicațiile geografice utilizate.

Creșterea volumului de informații pe care trebuie să le dețină consumatorul în privința condițiilor de obținere ale vinurilor care să-i garanteze autenticitatea vinului consumat este un factor esențial pentru un consum orientat, informațiile suficiente pe care le deține precum și certitudinea clară în privința originii produsului, fiind elemente de natură să contribuie la potențialul de evoluție al unui segment specific de vinuri.
 

Marcajul holografic astfel creat își propune să elimine  și potențialele intenții de promovare pe piaţă a unor vinuri de categorie inferioară, prin încercări de substituire în detrimentul vinurilor de calitate cu DOC/IG/varietale,  luarea în evidenţa unei autorități de control concomitent cu certificarea loturilor de vinuri care au potenţialul de a fi comercializate ca vinuri cu DOC/IG/Varietale cu însușiri generate de aria geografică de producție, fiind etape de interes în producția vinurilor de calitate îndreptate spre consolidarea acestui segment de produse într-o piață concurențială dinamică în care consumatorul este din ce în ce mai informat iar diversificarea producției este o certitudine pentru toți producătorii care își propun să integreze cât mai bine pământul, via, vinul, tehnologiile și omul, într-un efort comun care să dea valoare vinului românesc.
 

••• Informații suplimentare despre însemnul de certificare a calității vinurilor DOC/IG/varietale sunt disponibile în legislația specifică  vitivinicolă de pe site-ul O.N.V.P.V.  precum și în actul normativ recent apărut, respectiv Ordinul de ministru nr. 281/2019 privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 266/2017 privind aprobarea Procedurilor de control și verificare în vederea autorizării plantațiilor producătoare de struguri destinai obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire d o rigine controlată, indicație geografică și a vinurilor varietale îmbuteliate, precum și pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale și a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale.